luneta blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 10.2003

CZASZMYKAC

11 komentarzy

fuzzyfreaky1.jpg
Dobranoc panstwu!

ZA CIOSEM

4 komentarzy

ladowanie.jpg
Chiny planuja˛ obecnie wys?anie w kosmos statku z trzyosobowa˛ za?oga˛ – podano w Pekinie. Jak powiedzia? cytowany przez media przedstawiciel chin´skiej agencji kosmicznej, Xu Dazhe, za?oge˛ nowego lotu stanowic´ be˛da˛ trzej kosmonauci. Przebywac´ be˛da˛ na orbicie oko?o siedmiu dni. Daty startu pojazdu Shenzhou VI jeszcze nie ustalono; zdaniem Xu powodzenie pierwszej chin´skiej za?ogowej misji kosmicznej – przeprowadzonej 15-16 paz´dziernika – moz˙e oznaczac´ przys´pieszenie terminów dalszych lotów za?ogowych. W czasie misji Shenzhou VI, chin´ska za?oga przede wszystkim podejmie próbe˛ opuszczenia statku i wyjs´cia w kosmos, co stanowic´ be˛dzie wste˛p do realizacji dalszych planów – budowy chin´skiej orbitalnej stacji kosmicznej. [onet]

ZURAW I CZAPLA

3 komentarzy

dzwig.JPG

KOSMICZNAEREKCJA

7 komentarzy

49111main_MM_Image_Feature_82_rs4.jpg

NIE TRAC GLOWY…

1 komentarz

guowa.jpg
…w zwiazku z wybuchami na sloncu.

WYBUCHI

5 komentarzy

solarflare-browse.jpg
Wtorkowy wybuch na S?on´cu by? trzecim pod wzgle˛dem wielkos´ci ze wszystkich, jakie dotychczas zarejestrowano na powierzchni gwiazdy – poinformowa? serwis internetowy „Spaceflight Now”.
We wtorek oko?o po?udnia naszego czasu zaobserwowano silny wybuch z plamy s?onecznej nr 486 lez˙a˛cej blisko centrum tarczy naszej dziennej gwiazdy.
Wyrzut materii nasta˛pi? dok?adnie w kierunku naszej planety, wie˛c astronomowie przewiduja˛ silna˛ burze˛ geomagnetyczna˛ w dniu dzisiejszym i jutrzejszym.
Wczorajsza eksplozja by?a jeszcze silniejsza niz˙ s?awny wybuch z 6 marca 1989 roku, który spowodowa? awarie˛ systemu energetycznego w Kanadzie.
Obecny wybuch zosta? zaklasyfikowany jako X18, co znaczy, z˙e moz˙e on spowodowac´ zak?ócenia ?a˛cznos´ci satelitarnej i radiowej w skali ca?ej planety. Spodziewany sztorm geomagnetczny powinien trwac´ oko?o doby i moz˙e byc´ najsilniejszym w pie˛ciostopniowej skali (oznaczenie G5).
Zgodnie z definicja˛ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) burza typu G5 moz˙e spowodowac´ zak?ócenia w pracy urza˛dzen´ energetycznych, takie jak np. zniszczenia transformatorów.
Satelity naukowe i telekomunikacyjne moga˛ stracic´ swoja˛ orientacje˛ w przestrzeni, a cze˛s´c´ z ich urza˛dzen´ moz˙e ulec zniszczeniu. Burza moz˙e tez˙ na d?uz˙szy czas uniemoz˙liwic´ ?a˛cznos´c´ radiowa˛.
Wyrzut plazmy, który nasta˛pi? podczas wtorkowego wybuchu, dotar? do Ziemi dzis´ o godzinie 7:30 i wywo?a? spodziewana˛ burze˛ geomagnetyczna˛. Jej nate˛z˙enie ca?y czas ros´nie. W USA pojawi?y sie˛ wyraz´ne czerwone i zielone zorze polarne, które sa˛ obserwowane nawet w Kalifornii. [onet]

BEST FRIENDS

6 komentarzy

herbal.JPG

4 komentarzy

beer.jpgBerek!

PI I SIGMA

11 komentarzy

cyber.jpg

d_09.jpg ;)


  • RSS