ladowanie.jpg
Chiny planuja˛ obecnie wys?anie w kosmos statku z trzyosobowa˛ za?oga˛ – podano w Pekinie. Jak powiedzia? cytowany przez media przedstawiciel chin´skiej agencji kosmicznej, Xu Dazhe, za?oge˛ nowego lotu stanowic´ be˛da˛ trzej kosmonauci. Przebywac´ be˛da˛ na orbicie oko?o siedmiu dni. Daty startu pojazdu Shenzhou VI jeszcze nie ustalono; zdaniem Xu powodzenie pierwszej chin´skiej za?ogowej misji kosmicznej – przeprowadzonej 15-16 paz´dziernika – moz˙e oznaczac´ przys´pieszenie terminów dalszych lotów za?ogowych. W czasie misji Shenzhou VI, chin´ska za?oga przede wszystkim podejmie próbe˛ opuszczenia statku i wyjs´cia w kosmos, co stanowic´ be˛dzie wste˛p do realizacji dalszych planów – budowy chin´skiej orbitalnej stacji kosmicznej. [onet]